Jавно достављање информација од јавног значаја Петру Павловском

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), на огласној табли Саобраћајно-техничке школе „12. фебруар“ у Нишу, дана 21.03.2024.године објављен је Одговор на захтев за приступ информацији од јавног значаја, које је захтевао тражилац Петар Павловски.

Одговор на захтев за приступ информацији од јавног значаја послат је тражиоцу, дана 07.03.2024.године, препорученом пошиљком на адресу коју је тражилац информације навео у свом захтеву и иста се вратила са назнаком „Непозната“, обзиром да  ниједан други начин достављања тренутно није могућ то се јавно достављање врши у складу са законом.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top