Јавни час српског језика и књижевности

Јавни час српског језика и књижевности

Методска јединица: Вељко Петровић „Салашар“
Одељење: трећи два
Други час обраде новог градива
Време реализације: 22.04.2024. – 4. час у поподневној смени
Циљеви часа: оснаживање ученика за јавни наступ, јачање свести о себи, јачање
самопоуздања; савладавање техника излагања пред већом групом; аргументовано
изражавање ставова; развијање критичког мишљења; активно повезивање знања из више
предмета; сагледавање књижевних и савремених ситуација из различитих углова и
перспектива; примена знања стечених у настави; учење кроз дијалог; сарадња ученика;
сарадња ученика и наставника; сарадња наставника; селекција информација потребних да
се искаже конкретна мисао; самопроцена као битан фактор у грађењу пожељних навика и
карактера ученика; усвајање нових знања и појмова; развијање компетенција
(компетенција за целоживотно учење; комуникација; сарадња; одговорно учешће у
демократском друштву; одговоран однос према околини); толетанција као пожељан облик
понашања у свим видовима живота; освешћивање знања и искустава из свакодневног
живота; уочавање предности и недостатака свих појмова и појава у реалном животу; моћ
избора и одлуке као највеће моћи дате човеку; учење у школи-учење за живот;

Предметни наставник:
Валентина Божић
Помоћници у изради припреме:
Ивана Поповић
Снежана Миљковић

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top