Акти школе

Статут

Статут Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 2024. Статут Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 2023.

Школски програм

Школски програм Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 2023/2027.

Годишњи план рада

Годишњи план рада школе Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 2023/2024.

Анекс 1
Годишњег плана рада Саобраћајно-техничке школе „12.фебруар“
за школску 2023/2024. годину

Финансијски план

Финансијски план за 2024. годину

Календар рада

Календар рада Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 2023/2024.

Пословници

Пословник о раду Наставничког већа Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 

Пословник о раду Савета родитеља Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш 

Одлуке

Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Информатори

Информатор о раду Саобраћајно – техничке школе “12.фебруар”, Ниш

Правилници

Правилник о организацији и систематизацији послова Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о раду Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о буџетском рачуноводству Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у Саобраћајно – техничкој школи “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о набавци добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о управљању донацијама Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Правилник о употреби мобилног телефона,  електронског уређаја и другог средтва Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Процедура стручног усавршавања запослених Саобраћајно – техничке школе “12. фебруар”, Ниш.

Scroll to Top